Stamboom Van Bohemen - Boheemen

Genealogie van de familie Van Bohemen - Boheemen vanaf 1430

Welkom

Webmaster Peter J.M. van Boheemen.

Welkom op deze website waar de genealogie (oorsprong en verspreiding) van de familie Van Bohemen / Van Boheemen wordt gepresenteerd.

De vroegst bekende voorvader Philip is omstreeks 1430 geboren, vermoedelijk in Monster of in de directe omgeving daarvan (huidige gemeenten Westland en Den Haag).

De stamboom die is opgesteld voor de periode 1430-1650, telt 60 familieleden. Zij wonen allemaal in of nabij Monster en leven van de landbouw. Een aantal voert vanaf 1580 de familienaam Vercroft vanwege een vernoeming naar een stiefvader. Na enkele decennia stappen zij alsnog over op de familienaam Van Bohe(e)men.

De stamboom voor de periode 1650-1800 telt bijna 300 personen die allen de familienaam Van Bohe(e)men hebben. Er is sprake van 11 takken. Twee daarvan groeien na 1800 door. Zij worden gemakshalve de Loosduinse bouwmanstak en de Haagse soldatentak genoemd. Tot de laatste tak behoort onder andere Arnoldus van Bohemen die als VOC-soldaat  zes keer inscheept voor een reis naar Batavia.

Binnen de stamboom voor de periode 1800-1950 is sprake van 12 takken die nog steeds groter worden, en 8 takken waar dit niet het geval is. In totaal gaat het hier om ongeveer 820 familieleden. Driekwart daarvan is van rooms-katholieke huize en blijft voor een groot deel lang werkzaam in de agrarische sector. Het andere kwart is van protestante huize is en kent veel ambachtelijke beroepen zoals metselaar en timmerman.

Voor zover bekend komt de familienaam voor het eerst voor in een notariële akte uit 1632. Hierin wordt Dirk Jansz. van Bohemen genoemd. Hij bewoont dan een boerderij in de Haagse Segbroekpolder. Deze boerderij die de naam Bohemen krijgt, moet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wijken voor nieuwe woonwijk. Vandaar dat Den Haag nu een woonwijk met de naam Bohemen kent.

In 2007 worden in Nederland ongeveer 890 personen met de familienaam Van Bohemen / Van Boheemen geteld. Inmiddels zal dit aantal ruim 1000 bedragen. Daarbij komen nog de familieleden die in het buitenland wonen, met name als gevolg van de emigratiegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog. De spellingswijze Van Boheemen komt ongeveer evenveel voor als de spellingswijze Van Bohemen.

De stamboom kent een kleine tak, waarvan de familieleden de naam Bohemen voeren (dus zonder het voorvoegsel ‘Van’). Deze tak is eveneens te vinden op deze website. Dit geldt niet voor een Joodse familie met de naam Bohemen, omdat geen verwantschap bestaat met de christelijke familie Van Bohe(e)men  (zie Naschrift aan einde van dit bericht).

Reacties in de vorm van een vraag, een correctie of een aanvulling zijn welkom. Dit kan via Contact

Naschrift
De Joodse familie Bohemen komt in de 18e eeuw vanuit Midden-Europa naar Nederland en vestigt zich in de stad Amsterdam en de provincie Groningen. Zoals op deze website wordt besproken, heeft de familie Van Bohe(e)men echter een geheel andere oorsprong.
De familienaam Bohemen komt nog maar weinig voor in  Nederland. In 1947, kort na de Holocaust, worden binnen Nederland slechts 64 personen met deze familienaam geteld. In 2015 is dit aantal teruggelopen naar 25.

Inhoud van de webpagina’s

Over Mij bevat informatie over de webmaster.  Naast zijn curriculum vitae is zijn kwartierstaat opgenomen (10 generaties lang). Daarnaast worden twee stamreeksen gepresenteerd: één met zijn voorvaderen (patrilineaire stamreeks) en één met zijn voormoederen  (matrilineaire stamreeks).

Op Stamvader is te lezen wie op dit moment als de vroegste voorvader van de familie wordt gezien. Vermoed wordt, dat hij omstreeks 1430 nabij de grens tussen de huidige gemeenten Den Haag en Westland is geboren en daar ook heeft geboerd.

Familenaam is gewijd aan de mogelijke herkomst van de familienaam Van Bohe(e)men.

Op de webpagina Verspreiding is een kaart te zien met de uitwaaiering van de familie over Nederland in 2007. Daarnaast is een tabel opgenomen met gegevens over de uitwaaiering in 1947. De familie blijkt inmiddels over geheel Nederland verspreid te zijn. De regio Den Haag is nog steeds een concentratiegebied.
Met name vanwege de emigratiegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog is de familie nu ook duidelijk in andere delen van de wereld aanwezig, met name in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Hiervoor ontbreken nog cijfers.

Bij Biografieën  worden de levens geschetst van familieleden waarover iets bijzonders te vertellen is. Als eerste wordt kunstschilder Kees van Bohemen opgevoerd.

Locaties is bedoeld voor het beschrijven van gebouwen en plekken die een bijzondere plaats innemen in de familiegeschiedenis (familiaire landmarks). Gezien de familiegeschiedenis betreft dit een aantal boerderijen, maar ook andersoortige plaatsen zullen in dit kader aandacht krijgen.

Op Publicaties staan boeken en artikelen vermeld die in het kader van de familiegeschiedenis van betekenis zijn.

De Stamboom is verdeeld over drie webpagina’s. Er is namelijk sprake van een opsplitsing naar de volgende drie perioden: 1430 -1650 (6 generaties), 1650 -1800 (4-6 generaties) en 1800 -1950 (3-4 generaties).

DNA-profiel is gewijd aan de nieuwe mogelijkheden om vroege voorouders op te sporen op basis van DNA-analyses. Verder wordt besproken , dat op basis van genetisch onderzoek kan worden gecheckt of een afstamming volgens verhalen en/of schriftelijke archiefbronnen in lijn is met de biologische afstamming.

Via Contact kan worden gereageerd op deze website. Een vraag, een opmerking, een correctie of een aanvulling? Laat het weten.

Website ook Engelstalig

De website kent ook een versie in het Engels. De familie Van Boheemen / Van Bohemen is namelijk over de gehele wereld uitgewaaierd. De eersten doen dit als bemanningslid bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (omstreeks 1700). Dit betreft maar een klein aantal personen.

Een veel grotere groep vormen de familieleden die kort na de Tweede Wereldoorlog emigreren naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten om daar een nieuw bestaan op te bouwen (veelal in de land- en tuinbouw).

De globalisering is inmiddels zover gevorderd, dat zich nu in alle delen van de wereld Van Bohe(e)men’s bevinden.

De gepresenteerde data zijn echter nog grotendeels in het Nederlands. In deze beperking wordt tegemoet gekomen in de vorm van een tweetalige woordenlijst.
In het geval een verdere verduidelijking wordt gewenst, aarzel dan niet om contact te zoeken.